ลงทะเบียนRegister  • กรณีท่านไม่เคยมีข้อมูลเวชระเบียนของโรงพยาบาล การลงทะเบียนนี้จะเป็นการเพิ่มข้อมูลของท่านลงในระบบของโรงพยาบาล ทำให้ท่านไม่ต้องติดต่อทำบัตรใหม่เมื่อมาใช้บริการ
  • สำหรับท่านที่มีข้อมูลเวชระเบียนของโรงพยาบาลอยู่แล้ว การลงทะเบียนท่านจะได้รับการแจ้งเตือนการนัดหมายต่างๆ
  • กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการ
  • กรุณากรอกคำนำหน้าชื่อและชื่อ-สกุลด้วย
  • รหัสในการเข้าใช้ระบบคือเลขประจำตัวประชาชน
  • รหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย 4 อักษร
  • เบอร์โทรศัพท์ใช้ในการส่ง SMS แจ้งเตือนการนัดหมายต่างๆ