เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ท่านต้องลงทะเบียนล่วงหน้า  ก่อนวันที่จะมาตรวจรักษาจริง 1 วัน นัดผ่านระบบก่อนเวลา 15.00 น.
 2. โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเรียบร้อย
 3. การนัดตรวจล่วงหน้าตามระบบนี้ใช้เฉพาะการตรวจที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก

  สูติ-นรีเวช
  ฝากครรภ์
  อายุรกรรม
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยกรรมทั่วไป
  ตา
  หู คอ จมูก
  ฉีดยาทำแผล
  ห้องตรวจประกันสังคม
  พิเศษอายุรกรรม
  ศูนย์พิชิดหวัด
  จิตเวช
  แพทย์แผนไทยคู่ขนาน
  ฟ้าใส
  โครงการเพื่อชีวิตใหม่
  หน่วยเคมีบำบัด
  ระงับปวด
  รุ่งอรุณ 16
  รุ่งอรุณ 1/1
  PCI
  สุขภาพจิต

  ในวันราชการเวลา 9.30-15.00 น.

 4. ท่านที่ทำการนัดล่วงหน้าแล้ว และได้รับการตอบรับยืนยันจากระบบ โดยทาง SMS และ E-mail  ไม่ต้องไปยื่นบัตรที่ห้องเวชระเบียน ให้สแกนบัตรประจำตัวประชาชนที่จุดคัดกรองเพื่อยืนยันตัวตน
 5. กรณีที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ไม่สามารถให้บริการตรวจรักษาตามวันเวลาที่ท่านระบุไว้ในระบบนัดตรวจ Online ได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตอบกลับให้ท่านรับทราบทาง E-Mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับที่ท่านได้แจ้งไว้
การใช้สิทธิ์บัตรทอง
 1. บัตรทองในเขต และ บัตรผู้พิการในจังหวัดหรือต่างจังหวัด สามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได้โดยตรงที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 2. บัตรทองนอกเขตอำเภอ หรือ ต่างจังหวัด   ต้องมีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดทุกครั้งที่มารับบริการ
** กรณี ไม่มีใบส่งตัว ต้องชำระเงิน **
สิทธิ์ประกันสังคม
 1. ประกันสังคมสถานพยาบาลหลักโรงพยาบาลมหาราช สามารถใช้สิทธิ์โดยตรงที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 2. ประกันสังคมสถานพยาบาลโรงพยาบาลอื่น ที่มิได้ขึ้นโดยตรงที่โรงพยาบาลมหาราช ต้องมีใบส่งตัวจากสถานพยาบาลหลักตามสิทธิ์ในบัตรประกันสังคม